Keuring boeken

Disclaimer

Gebruikersovereenkomst van vbo.keurhuisnederland.nl

Lees deze Gebruikersovereenkomst (hierna: ‘Voorwaarden’) zorgvuldig door alvorens de gezamenlijke website van VBO en Keurhuis Nederland te gebruiken. Door de gezamenlijke website van VBO en Keurhuis Nederland te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van de gezamenlijke website van VBO en Keurhuis Nederland . Overal waar in deze Voorwaarden hij vermeldt staat, dient in geval van toepassing ook zij gelezen te worden en omgekeerd.

Algemeen

Deze website is samengesteld door de Vereniging VBO Makelaar, gevestigd aan de Gildeweg 5a, 2632 BD te Nootdorp (ZH) en Keurhuis Nederland, gevestigd aan de Ringveste 1, 3992DD te Houten, hierna te noemen ‘VBO’. De website www.vbo.keurhuisnederland.nl is een gezamenlijke website van VBO en Keurhuis Nederland, hierna te noemen ‘website vbo.nl’ of ‘vbo.nl’.

Toegestaan gebruik

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker, bezoeker of klant die gebruik maakt van de website VBO.nl, dan wel van de aangeboden diensten op deze website. Iedere gebruiker, bezoeker of klant geeft aan, door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden. U dient zich als gebruiker van de VBO-website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

1. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van VBO en/of derden;
2. het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
3. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
4. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website;
5. Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VBO, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te ‘reverse engineeren’, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is u slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar de website van VBO, waarbij de website binnen de kaders van VBO.nl verschijnt) aan te brengen, indien VBO daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@keurhuisnederland.nl.
6. Alle op de site gebruikte afbeeldingen, beeldmerken, teksten, illustraties, logo’s, handelsmerken en materialen zijn in eigendom van Vereniging VBO Makelaar.
Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt VBO zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op u te verhalen.

Beschikbaarheid

Een ieder die gebruik maakt van de website van VBO is bekend met het feit dat door een technische storing of een andere omstandigheid het systeem (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet meer bereikbaar zal kunnen zijn. Hoewel VBO, voor zover redelijkerwijs mogelijk, alle maatregelen zal treffen om de website correct te laten functioneren, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor wat betreft de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, kwaliteit, prestatie, overdracht, volledigheid of inhoud van de geboden informatie. VBO wordt bij voorbaat gevrijwaard door elke actieve of passieve gebruiker van de internetsite, verkoper, koper en makelaar, voor schade in elke vorm, die ontstaat of kan ontstaan door systeemuitval of anderszins.

Rechten van intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij VBO en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en VBO in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van VBO.

Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van VBO en/of haar leveranciers, behoudt VBO zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

VBO is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van VBO zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). VBO is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

VBO is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van VBO worden aangeboden.

VBO garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. VBO garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. VBO garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken op de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende makelaar). VBO is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan VBO.nl.

U vrijwaart VBO voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Privacybeleid

Voor VBO is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt VBO zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Derhalve is onze database aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer m1247448.
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
• alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld registratie gegevens voor onze nieuwsbrief en de verzending van het woningaanbod per e-mail);
• alle informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt, zoals de woningen die door u zijn bekeken;
• uw IP adres (uw computer gebruikt IP-adressen telkens wanneer u verbonden bent met het internet. Uw IP-adres is een getal dat door computers op het netwerk wordt gebruikt om uw computer te identificeren, zodat er gegevens (zoals de webpagina’s die u opvraagt) naar u kunnen worden verzonden).

Deze informatie wordt gebruikt:

• om met u te communiceren;
• om u te kunnen benaderen voor marketingdoeleinden;
• om de inhoud van onze website te verbeteren.

De informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties/derden, behoudens aan de leden van de vereniging VBO.

Om aanbiedingen te doen die u kunnen interesseren, hebben wij relaties aangeknoopt met reclamepartijen op internet. Zij hebben van ons toestemming gekregen om advertenties te plaatsen op onze webpagina’s alsmede hebben zij toestemming om in de nieuwsbrieven en overige mailings te adverteren.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe contact met VBO op te nemen in verband met dit privacy-beleid? Als u wenst te reageren op één van de hiervoor beschreven praktijken, kunt u contact opnemen met Keurhuis Nederland op 088-2440111 of via info@keurhuisnederland.nl.

VBO kan consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons ‘privacybeleid’. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen via het hierboven vermelde adres.

Overige

VBO behoudt zich het recht voor om de Voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

De Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen VBO en derden naar aanleiding van de Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Laatst gewijzigd op 2 februari 2015

Keurhuis Nederland